Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, Лина има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация, предоставена при попълване на формите за плащане, писане на коментар в Блога или формите за заявяване на коментар.

За конатакт:

Е-маил info@vremezateb.com

Сайт vremezateb.com

Адрес …..

Какви данни събираме?

В изпълнение на своите дейности обработваме лични данни на физически лица необходими за изпълнение на услугите (онлайн консултация), които се предлагат в сайта vremezateb.com, съгласно ЗЗД и ТЗ. Обработваната информация е в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на услугата.
Правейки поръчка за консултация в сайта vremezateb.com, клиентът трябва да предостави част от личните си данни, необходими за изпълнение на поръчката.
Потребителите не са длъжни да предоставят лична информация, но в такъв случай при поръчки, vremezateb.com не сключва договор с потребителя и не носи отговорност за неизпълнение на услугата.
vremezateb.com поема задължението, че предоставените лични данни, няма да бъдат публично обявявани. vremezateb.com гарантира, че личните контакти на клиентите няма да бъдат използвани за злоупотреба или нежелани съобщения, които са извън дейността на търговеца.

Личните данни, които събираме са следните:

 • Имена
 • E-mail
 • Телефон
 • Информация за кредитна/дебитна карта

Също така събираме следната информация:

 • IP адрес
 • Браузъра който ползвате
 • Вида устройство което ползвате (компютър, телефон, таблет)
 • Операционна система на устройството

Как използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани с цел:

 • Подобряване качеството на предоставените от нас услуги
 • За връзка с вас когато ни изпратите запитване

Колко време пазим Вашите лични данни?

Вашите данни се съхраняват за срок от 30 дни за целите на предоставяните от нас услуги.

С кого споделяме тази информация?

Ние не съхраняваме информацията за дебитна или кредитна карта в нашите системи – данните за нея се предоставят на някой от нашите процесори за обработка на плащания от трети страни (PayPal (Europe) и Stripe).

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите данни и лична информация. Използваме разнообразни мерки и технологии за сигурност, които са предназначени да защитават срещу неразрешен достъп, употреба или разкриване. Целта ни е да осигурим ниво на сигурност, което може да покрие възможните рискове при обработката на Вашата лична информация.

Какви права имате съгласно Общия регламент за защита на личните данни?

1. Право на информация

Администраторът на лични данни е длъжен да Ви предостави в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, писмено или по друг подходящ начин, включително чрез електронни средства, информация относно:

 • идентифициращите го данните и координатите му за връзка;
 • координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова;
 • целите на обработването и правното основание за това;
 • законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, когато данните Ви се обработват въз основа на Вашето съгласие;
 • получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • срока на съхранение на данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • съществуването на право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на Ваши лични данни, право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, както и право на преносимост на данните;
 • когато данните се обработват въз основа на съгласието Ви, указание за правото Ви да оттеглите това съгласие по всяко време, ведно с уведомление, че обработването, извършено до момента на оттегляне, е законосъобразно;
 • правото да подадете жалба до надзорен орган;
 • дали предоставянето на данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необхоимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните си данни и какви биха били евентуалните последици при непредоставянето им;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и поне в тези случаи каква е използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас;
 • намерението на администратора да предаде данните Ви на трета държава или международна организация, както и дали са изпълнени нормативните условия за това;
 • категориите лични данни, с които администраторът разполага за Вас, ако не ги е получил лично от Вас;
 • източника на личните данни и дали данните са от публично достъпен източник, ако администраторът не е получил данните Ви лично от Вас.

Същото задължение за информиране съществува и при промяна на целта на обработване, т. е. когато обработването се налага за цел, различна от тази, за която са събрани данните.

2. Право на достъп

Имате право да поискате и да получите от администратора на лични данни потвърждение за това дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • категориите лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • срока на съхранение на данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • съществуването на право да изискате от администратора коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на Ваши лични данни или да възразите срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • всякаква налична информация за източника на данните, когато администраторът не е получил данните Ви лично от Вас;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и поне в тези случаи каква е използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас;
 • подходящите гаранции, когато администраторът предава Вашите лични данни на трета държава или международна организация.

Администраторът Ви предоставя копие на личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато сте подали искането си с електронни средства, по възможност администраторът Ви предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако Вие не сте поискали друго.

Правото Ви да получите копие на Вашите лични данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица.

3. Право на коригиране

Имате право да поискате от администратора на лични данни да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с Вас.

Като се имат предвид целите на обработването, можете да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларации.

4. Право на изтриване

Имате право да поискате от администратора на лични данни да изтрие свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато:

 • личните Ви данни престанат да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • когато оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на съгласие и няма друго правно основание за обработването,
 • когато възразите срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • когато възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;
 • когато личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • когато администраторът има правно задължение да изтрие данните Ви по правото на ЕС, националното си законодателство или законодателството на на други държави членки, което се прилага спрямо него;
 • когато данните Ви са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество (електронната търговия, маркетинг, профилиране, социални мрежи) на деца над 16 години или на по-малки деца със съгласието на родителите им.

GDPR поставя определени граници пред осъществяване на правото на изтриване, затова администраторът на лични данни може да не уважи искането Ви, ако обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност изтриването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на тези цели;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Когато личните Ви данни, подлежащи на изтриване, са били направени достъпни от администратора на други администратори, администраторът, до който сте отправили искането си предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми тези администратори, че сте направили искане за изтриване и от тях на всички копия, реплики или връзки на Вашите личните данни.

5. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от администратора на лични данни да ограничи обработването, когато е налице някое от следните:

 • оспорвате точността на личните Ви данни, като обработването се ограничава за срока, необходим на администратора да провери точността;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете тяхното изтриване, а само ограничаване на използването им;
 • ако данните вече не са нужни на администратора за целте на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;
 • когато сте възразили срещу обработването на лични данни, включително профилиране, което се основава на изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на администратора или срещу обработване, включително профилиране, което е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като ограничаването в този случай се прилага в очакване на извършване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Когато обработването е ограничено по Ваше искане, обработването на лични данни, с изключение на съхранението им, се извършва само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или защитата на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за ЕС или държава членка.

Ако обработването е било ограничено по Ваше искане, преди да го отмени, адмиистраторът трябва да Ви информира за това.

6. Право на преносимост

Правото на преносимост означава, че имате право да получите от администратора личните  данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и годен за машинно четене формат. Това право Ви дава възможност да  прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от администратора, на когото .

Това свое право можете да упражните само, когато обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. Ако е технически осъществимо, можете да поискате от администратора на лични данни да прехвърли пряко личните Ви данни на друг администратор.

Упражняването на това право не засяга упражняването на правото на изтриване и не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или до изпълнението на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

То не трябва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

7. Право на възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Ващата конкретна ситуация, да възразите пред администратора срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, включително профилиране, когато това обработване се основава на изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на администратора или е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна. Администраторът проверява дали съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции и ако не докаже наличието на такива, прекратява обработването.

Имате право да възразите по всяко време и срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, отнасящо се до Вас за този вид макетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с него. В този случай обработването се прекратява, без извършване на проверка от страна на администратора.

В контекста на използването на услуги на информационното общество Вие можете да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически възможности за това.

8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което ще има правни последици за Вас или по подобен начин ще Ви засегне в значителна степен.

За профилиране се говори при автоматизирано обработване на лични данни с цел анализиране на субекта на данни, неговото поведение или други аспекти от личния/професионалния/социалния му живот. Можете да бъдете обект на решение, основаващо се на автоматизирано обработване, ако решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас или администратора; ако е разрешено от правото на ЕС или правото на държава членка, приложимо спрямо администратора, предвиждащо подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните Ви интереси; или ако сте дали изричното си съгласие за това. Когато решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор с Вас или сте дали изричното си съгласие, имате право да изискате от администратора обработването и анализирането на данните Ви да се извършва не изцяло автоматизирано, а с човешка намеса, както и да изразите гледната си точка и да оспорите решението.

Може да ни изпратите email с вашето искане/питане на info@vremezateb.com.

Vremezateb.com запазва правото да променя настоящата политика за лични данни по всяко време. Тези промени ще бъдат публикувани на сайта.

Администраторът на лични данни е длъжен да Ви предостави в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, писмено или по друг подходящ начин, включително чрез електронни средства, информация относно:

 • идентифициращите го данните и координатите му за връзка;
 • координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова;
 • целите на обработването и правното основание за това;
 • законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, когато данните Ви се обработват въз основа на Вашето съгласие;
 • получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • срока на съхранение на данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • съществуването на право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на Ваши лични данни, право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, както и право на преносимост на данните;
 • когато данните се обработват въз основа на съгласието Ви, указание за правото Ви да оттеглите това съгласие по всяко време, ведно с уведомление, че обработването, извършено до момента на оттегляне, е законосъобразно;
 • правото да подадете жалба до надзорен орган;
 • дали предоставянето на данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необхоимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните си данни и какви биха били евентуалните последици при непредоставянето им;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и поне в тези случаи каква е използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас;
 • намерението на администратора да предаде данните Ви на трета държава или международна организация, както и дали са изпълнени нормативните условия за това;
 • категориите лични данни, с които администраторът разполага за Вас, ако не ги е получил лично от Вас;
 • източника на личните данни и дали данните са от публично достъпен източник, ако администраторът не е получил данните Ви лично от Вас.

Същото задължение за информиране съществува и при промяна на целта на обработване, т. е. когато обработването се налага за цел, различна от тази, за която са събрани данните.

Имате право да поискате и да получите от администратора на лични данни потвърждение за това дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • категориите лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • срока на съхранение на данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • съществуването на право да изискате от администратора коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на Ваши лични данни или да възразите срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • всякаква налична информация за източника на данните, когато администраторът не е получил данните Ви лично от Вас;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и поне в тези случаи каква е използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас;
 • подходящите гаранции, когато администраторът предава Вашите лични данни на трета държава или международна организация.

Администраторът Ви предоставя копие на личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато сте подали искането си с електронни средства, по възможност администраторът Ви предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако Вие не сте поискали друго.

Правото Ви да получите копие на Вашите лични данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с Вас.

Като се имат предвид целите на обработването, можете да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларации.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да изтрие свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато:

 • личните Ви данни престанат да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • когато оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на съгласие и няма друго правно основание за обработването,
 • когато възразите срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • когато възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;
 • когато личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • когато администраторът има правно задължение да изтрие данните Ви по правото на ЕС, националното си законодателство или законодателството на на други държави членки, което се прилага спрямо него;
 • когато данните Ви са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество (електронната търговия, маркетинг, профилиране, социални мрежи) на деца над 16 години или на по-малки деца със съгласието на родителите им.

GDPR поставя определени граници пред осъществяване на правото на изтриване, затова администраторът на лични данни може да не уважи искането Ви, ако обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност изтриването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на тези цели;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Когато личните Ви данни, подлежащи на изтриване, са били направени достъпни от администратора на други администратори, администраторът, до който сте отправили искането си предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми тези администратори, че сте направили искане за изтриване и от тях на всички копия, реплики или връзки на Вашите личните данни.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да ограничи обработването, когато е налице някое от следните:

 • оспорвате точността на личните Ви данни, като обработването се ограничава за срока, необходим на администратора да провери точността;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете тяхното изтриване, а само ограничаване на използването им;
 • ако данните вече не са нужни на администратора за целте на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;
 • когато сте възразили срещу обработването на лични данни, включително профилиране, което се основава на изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на администратора или срещу обработване, включително профилиране, което е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като ограничаването в този случай се прилага в очакване на извършване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Когато обработването е ограничено по Ваше искане, обработването на лични данни, с изключение на съхранението им, се извършва само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или защитата на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за ЕС или държава членка.

Ако обработването е било ограничено по Ваше искане, преди да го отмени, адмиистраторът трябва да Ви информира за това.

Правото на преносимост означава, че имате право да получите от администратора личните  данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и годен за машинно четене формат. Това право Ви дава възможност да  прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от администратора, на когото .

Това свое право можете да упражните само, когато обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. Ако е технически осъществимо, можете да поискате от администратора на лични данни да прехвърли пряко личните Ви данни на друг администратор.

Упражняването на това право не засяга упражняването на правото на изтриване и не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или до изпълнението на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

То не трябва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Ващата конкретна ситуация, да възразите пред администратора срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, включително профилиране, когато това обработване се основава на изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на администратора или е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна. Администраторът проверява дали съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции и ако не докаже наличието на такива, прекратява обработването.

Имате право да възразите по всяко време и срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, отнасящо се до Вас за този вид макетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с него. В този случай обработването се прекратява, без извършване на проверка от страна на администратора.

В контекста на използването на услуги на информационното общество Вие можете да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически възможности за това.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което ще има правни последици за Вас или по подобен начин ще Ви засегне в значителна степен.

За профилиране се говори при автоматизирано обработване на лични данни с цел анализиране на субекта на данни, неговото поведение или други аспекти от личния/професионалния/социалния му живот. Можете да бъдете обект на решение, основаващо се на автоматизирано обработване, ако решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас или администратора; ако е разрешено от правото на ЕС или правото на държава членка, приложимо спрямо администратора, предвиждащо подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните Ви интереси; или ако сте дали изричното си съгласие за това. Когато решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор с Вас или сте дали изричното си съгласие, имате право да изискате от администратора обработването и анализирането на данните Ви да се извършва не изцяло автоматизирано, а с човешка намеса, както и да изразите гледната си точка и да оспорите решението.